CAREER@PCP

                                                                                                                                     

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครของภาคส่วนงานแผนกวิศวกรรมศาสตร์
(PCP ENGINEERING DEPARTMENT)
 • ติดต่อลูกค้าพร้อมดูหน้างาน/เขียนแบบงาน/ติดตามงานตั้งแต่เริ่มโปรเจ็คจนจบโปรเจ็ค
 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศชาย-หญิง/ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง/ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป/ อ่านแบบงาน- ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี/ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมาก/ ตรงไปตรงมา/ มีทักษะประสานงาน-การเจรจาต่อรองดี/ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี/ มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง/ มีความกะตือรื้อร้น-ละเอียดรอบคอบสูง/ มีเหตุผล/ รับภาวะกดดันได้ดี/ซื่อสัตย์
 • เขียนแบบ/ออกแบบงาน ตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ/ออกแบบ
 • ตรวจสอบชิ้นงานตามแบบและแก้ไขแบบงาน
 • ควบคุมการผลิต/คุณภาพ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์เดิม

 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศชาย-หญิง/ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง/ อ่านแบบงานได้เป็นอย่างดี/ ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี/ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง/ มีทักษะประสานงานดี/ มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ /ซื่อสัตย์

 • เขียนแบบ/ออกแบบงาน ตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ/ออกแบบ
 • ตรวจสอบชิ้นงานตามแบบและแก้ไขแบบงาน
  • ศึกษาการควบคุมการผลิต/คุณภาพ

 • ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์เดิม

 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศชาย-หญิง/อ่านแบบงานได้เป็นอย่างดี/ ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี/ มีความกะตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเรียนรู้เร็ว/ มีทักษะประสานงานดี/มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์/ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ /ซื่อสัตย์

 • ดูแล รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นงานเชื่อม กลึง ประกอบ ไส มิลลิ่ง เจียร ปาด ตัด พับ ม้วน เจาะ ปั๊ม และอื่นๆ
 • ใช้เครื่องจักร-เครื่องมือในการทำงาน
 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี/ ใช้อ่านแบบงานได้ดี/ เขียนแบบดี/ สู้งาน-มีความกะตือรือร้นในการทำงาน-เรียนรู้งาน-เรียนรู้เร็ว/มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่/ มีทักษะประสานงานดี/ มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง/ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี/ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ /ซื่อสัตย์
 • ดูแล รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นงานเชื่อม กลึง ประกอบ ไส มิลลิ่ง เจียร ปาด ตัด พับ ม้วน เจาะ ปั๊ม และอื่นๆ
 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี/ อ่านแบบงานได้ปานกลาง/ เขียนแบบปานกลาง/ สู้งานไม่ว่างานหนักงานเบา/ มีความกะตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเรียนรู้เร็ว/ มีทักษะประสานงานดี/ มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง/ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดี/ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ /ซื่อสัตย์
 • ดูแลรับผิดชอบด้านงานเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • ดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆในบริษัทฯ
 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี/ วุฒิตั้งแต่มัธยมศึกษาเป็นต้นไป/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี/ ใช้โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดี/ ใช้โปรแกรมบัญชีได้(หากใช้โปรแกรม Autofight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)/ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ปานกลาง/ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง/ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง/สามารถแก้ไขปัญหาและปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี/ มีความกะตือรื้อร้นในการทำงานสูง/ ละเอียดรอบคอบสูง/ ซื่อสัตย์
 • ดูแล รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรับผิดชอบงานขาย และประสานงานขาย/เอกสารการขาย
 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศหญิง-ชายอายุไม่เกิน 40 ปี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ปานกลาง/ ใช้โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดี/ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ปานกลาง/ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง/ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง/สามารถแก้ไขปัญหาและปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี/ มีความกะตือรื้อร้นในการทำงานสูง/ ละเอียดรอบคอบสูง/ กล้าพูดกล้าถาม/ อัธยาศัยดี มีนำ้ใจ/ ใจกว้าง/ มีเหตุผล/ รับภาวะกดดันได้ดี/ ซื่อสัตย์
 • เปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศักษา ทุกสถาบันทั่วประเทศเข้าฝึกงานในสาขาวิชาชีพที่ท่านได้ศึกษามา เช่นวิศวกรรมศาสตร์ ช่างเทคนิค เครื่องจักรกล บัญชี การจัดการ การตลาด การขาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับเราได้แล้ววันนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่ภาคสนามที่แท้จริง
 • คุณสมบัติ เพศหญิง-ชายมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง/ มีทักษะประสานงานดี/มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง/ มีความกะตือรื้อร้นสูง/ ละเอียดรอบคอบสูง/ กล้าพูดกล้าถาม/ อัธยาศัยดี มีนำ้ใจ/ ใจกว้าง/ มีเหตุผล/ รับภาวะกดดันได้ดี/ ซื่อสัตย์

 


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครของภาคส่วนงานแผนกธุรกิจสื่อและงานโฆษณา
(PCP ADVERTISING DEPARTMENT)
 • ดูแล รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรับผิดชอบงานขาย และประสานงานขาย/เอกสารการขาย
 • คุณสมบัติที่ต้องการ เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี/ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี/ ใช้โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดี/ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ปานกลาง/ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง/ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง/สามารถแก้ไขปัญหาและปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี/ มีความกะตือรื้อร้นในการทำงานสูง/ ละเอียดรอบคอบสูง/ กล้าพูดกล้าถาม/ อัธยาศัยดี มีนำ้ใจ/ กล้าแสดงออก/ ใจกว้าง/ มีเหตุผล/ รับภาวะกดดันได้ดี/ ซื่อสัตย์
 • ปิดโอกาสให้ นิสิต/นักศักษา ทุกสถาบันทั่วประเทศเข้าฝึกงานในสาขาวิชาชีพที่ท่านได้ศึกษามา เช่นนิเทศศาสตร์ทุกสาขา สื่อโฆษณา การตลาด การขาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับเราได้แล้ววันนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่ภาคสนามที่แท้จริง
 • คุณสมบัติ เพศหญิง-ชายมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง/ มีทักษะประสานงานดี/มีทักษะวิเคราะห์และแก้ปัญหาดี/ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง/ มีความกะตือรื้อร้นสูง/ ละเอียดรอบคอบสูง/ กล้าพูดกล้าถาม/ อัธยาศัยดี มีนำ้ใจ/ ใจกว้าง/ มีเหตุผล/ รับภาวะกดดันได้ดี/ ซื่อสัตย์
ติดต่อสอบถาม(Contact)
แผนกทรัพยากรณ์บุคคล
 Tel : 02-892-0965-7
sukanya@pcp-group.com

 

หลักฐานการสมัครงาน
  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว จำนวน 1 รูป